Verzamelaanslag gem belastingen en WOZ-beschikking 2021

Binnenkort ontvangt iedere inwoner van Vlieland weer de aanslag gemeentelijke belastingen. Ook de eigenaren van onroerend goed op Vlieland die geen inwoner zijn, ontvangen zo’n aanslag. Met deze aanslag worden de volgende belastingen opgelegd, voor zover ze voor u van toepassing zijn:

 • onroerendezaakbelasting (bij eigenaren van woningen en bij gebruikers en eigenaren van bedrijfspanden)
 • afvalstoffenheffing (kosten afvalinzameling huishoudens)
 • reinigingsrechten (kosten inzameling bedrijfsafval)
 • rioolheffing
 • hondenbelasting
 • precariobelasting (voor het gebruik van openbare gemeentegrond zoals de Dorpsstraat)

De toeristenbelasting en de forensenbelasting staan niet vermeld op de verzamelaanslag. Als die belastingsoorten voor u van toepassing zijn, ontvangt u daarover afzonderlijk bericht.

De gemeenten Vlieland en Texel hebben het heffen en invorderen van bijna al hun belastingen uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden. Hierdoor vermindert de kwetsbaarheid die het gevolg is van de geringe schaalgrootte van beide gemeenten. Bovendien ontstaat zo in de regio een samenwerkingsvorm met een robuuste omvang die deze gespecialiseerde en (wet-)technisch gecompliceerde werksoort op een kwalitatief goed niveau uitvoert.

Het betekent wel dat u met uw vragen over de belastingaanslag niet meer bij de gemeente Vlieland terecht kunt.  Vragen over uw belastingaanslag kunt u stellen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden: 14058. Ook kunt u uw vragen per mail stellen op het adres: beIastingen@vlieland.nl.

De gemeente Vlieland heeft bovendien een digitale belastingbalie. U kunt zelf uw belastinggegevens inzien en een aantal van uw belastingzaken regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie moet u wel beschikken over een DigiD-code. U kunt met de digitale belastingbalie onder andere:

 • uw aanslag bekijken
 • uw WOZ-beschikking bekijken
 • uw taxatieverslag bekijken en afdrukken
 • een bezwaarschrift indienen
 • kwijtschelding aanvragen
 • een betalingsregeling aanvragen
 • uw automatische incasso regelen
 • een hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting
 • uw aanvragen raadplegen

De belastingbalie gemeente Vlieland is te benaderen op het internet via de website van de gemeente Vlieland (www.vlieland.nl) of rechtstreeks:  https://digitalebelastingbalie.vlieland.nl/

Betalingsregeling

Wanneer u financiële problemen hebt, b.v. vanwege de corona maatregelen, dan kunt U een betalingsregeling aanvragen. U kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek bij het onderstaande adres indienen. Ook kunt u deze aanvragen via de digitale belastingbalie: https://digitalebelastingbalie.vlieland.nl/

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen

van de gemeente Leeuwarden:

Team Belastingen gemeente Vlieland

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden