Vaststellen beleidsregels werken en werkzaamheden recreatiewoningenterrein

De gemeente heeft in samenspraak met Staatsbosbeheer beleidsregels opgesteld voor vergunningsplichtige werken en werkzaamheden in het recreatiewoningengebied. Vanaf 22 februari 2021 heeft een ieder binnen zes weken kunnen reageren op de ontwerpbeleidsregels voor het recreatiewoningenterrein. Deze beleidsregels zien op een nadere uitleg van het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor ingrepen in het gebied, zoals het afgraven of ophogen van gronden of het aanbrengen of verwijderen van beplanting. Er heeft niemand op de ontwerp beleidsregels gereageerd. Het college heeft op 20 april jl. de beleidsregels recreatiewoningenterrein vastgesteld. Met de vaststelling is de procedure van de beleidsregels afgerond, tegen de beleidsregels kan geen beroep worden aangetekend. Vanaf heden gelden deze beleidsregels als toetsingskader voor de afgifte van vergunningen voor werken en werkzaamheden in het gebied.

U kunt de beleidsregels inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis, enkel op afspraak.