Vastgesteld Bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland

Dit item is verlopen op 13-01-2022.

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 27 januari 2020 heeft besloten:

  1. reclamanten ontvankelijk te verklaren;
  2. in te stemmen met de Reactienota Zienswijzen (code 20180691/17-12-19) inclusief de toegevoegde aanvulling en de voorgestelde aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan;
  3. het bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland vast te stellen.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf 17 februari 2020 tot 30 maart 2020 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, als zij kunnen aantonen niet in de gelegenheid te zijn geweest zienswijzen in te dienen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt.

U kunt het bestemmingsplan met alle bijhorende stukken inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.20180691-VA01.

Vlieland, 12 februari 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,

Namens deze:

A. Idema