Vastgesteld bestemmingsplan Oost-Vlieland Boslaan 1-27

Dit item is verlopen op 13-01-2022.

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 24 februari 2020 heeft besloten:

het bestemmingsplan Oost-Vlieland Boswijk 1-27 vast te stellen.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf 2 maart 2020 tot 13 april 2020 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, als zij kunnen aantonen niet in de gelegenheid te zijn geweest zienswijzen in te dienen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt.

U kunt het bestemmingsplan met alle bijhorende stukken inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op de website van de gemeente Vlieland en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.20181402-VA01