Ontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland – Achteromweg 3 en 5’

Dit item is verlopen op 13-01-2022.

Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland – Achteromweg 3 en 5’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Aan de Achteromweg 3 en 5 zijn momenteel twee verouderde schuren en een recreatiewoning gevestigd.

De initiatiefnemer is verplicht om het asbesthoudend dak aan de Achteromweg 5 te saneren. Het voornemen is mede hierom, om deze schuren te slopen en ter plaatse permanente woonruimten en recreatieve verblijven te realiseren. Daarnaast is het voornemen om de recreatiewoning aan de Achteromweg 3 als permanente woningen te gaan gebruiken. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van dit voornemen, waarbij de voorgenomen indeling en functietoekenning in het gebied mogelijk wordt gemaakt.

Indienen zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 1 juni 2020 tot en met maandag 13 juli 2020 ter inzage. Tijdens deze periode is het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met mevrouw M. Veerdig (tel. 0562-452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de e-mail indienen.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Vlieland: www.vlieland.nl onder Zelf regelen/ Publicaties en bekendmakingen/ Ruimtelijke plannen/ Bestemmingsplannen.
Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is: NL.IMRO.0096.20181362-ON01.