Ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Kampweg 1’

Dit item is verlopen op 07-07-2020.

Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Kampweg 1’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de herontwikkeling van de voorzieningen van camping Stortemelk.

Indienen zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met maandag 27 april 2020 ter inzage. Tijdens deze periode is het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met mevrouw M. Veerdig (tel. 0562-452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de e-mail indienen.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via onderstaande link en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is: NL.IMRO.0096.20181942-ON01.