Ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Dorpsstraat 58’

Dit item is verlopen op 13-01-2022.

Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Dorpsstraat 58’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

De achterzijde van het perceel Dorpsstraat 58 is in de huidige situatie ingericht als tuin en bebouwd met een vrijstaande garage. Het voornemen is om hier, met de voorzijde naar de Middenweg, een vrijstaand woonhuis met inpandige garage te realiseren. Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

Indienen zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 13 juli 2020 tot en met maandag 24 augustus 2020 ter inzage. Tijdens deze periode is het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met mevrouw M. Veerdig (tel. 0562-452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de e-mail indienen.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Vlieland: www.vlieland.nl  onder Zelf regelen/ Publicaties en bekendmakingen/ Ruimtelijke plannen/ Bestemmingsplannen.

Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is: NL.IMRO.0096.20181361-ON01

Vlieland 7 juli 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,

namens deze:

A. Idema

Gemeentesecretaris/algemeen directeur