Overige bekendmakingen

 • Zorggebouw Boslaan 1 - brandveilig gebruik

  melding brandveilig gebruik

  • Voor het brandveilig gebruik van het Zorggebouw, Boslaan 1 te Vlieland (verzonden 20 januari 2021).
 • Kampweg 1 - boshuisjes

  concept-omgevingsvergunning

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

  • voor het bouwen met afwijking van het wijzigingsplan Eilandlodges Bosrandzone Stortemelk krachtens artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 juncto 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van 6 boshuisjes op het perceel Kampweg 1 te Vlieland

  De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals die zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriƫle regeling Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de conceptbeschikking en de overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken (waaronder de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van 17 september 2018) met ingang van maandag 1 oktober 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze periode kan er door een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Bovengenoemde stukken kunnen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op de afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien.