Mischeeps, De Drift, Dorpsstraat, Nieuwestraat, Kerkhof

Voor het kappen van bomen op de percelen De Drift, Dorpsstraat, Midscheeps, Nieuwestraat en op het kerkhof te Vlieland (verzonden 13 oktober 2016).

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen twee weken na publicatie van het voornemen tot vergunningverlenen zijn/haar zienswijze schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie betreffende bovengenoemde aanvraag om een kapvergunning kan desgewenst worden verkregen op de gemeentesecretarie.