Dorpsstraat 91 - verbouw

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 91 te Vlieland (verzonden 1 april 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.