Dorpsstraat 12

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

Voor de bouw van een schuur op het perceel Dorpsstraat 12 te Vlieland (verzonden 1 augustus 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.