Dorpsstraat 108 - reclame

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

- Voor het vervangen van de huidige gevelreclame op het perceel Dorpsstraat 108 te Vlieland (verzonden 22 april 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.