Betzy Akerslootglop 3

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor (de legalisatie van) het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Betzy Akerslootglop 3 te Vlieland (verzonden 1 mei 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.